Adatvédelmi tájékoztató

A Finn Wellness Kft. kiemelten fontosnak tartja azt, hogy szolgáltatásaival és az általa értékesített világszínvonalú termékekkel maradéktalanul eleget tegyen vásárlói igényeinek. Elsődleges célja az egészséges életmód, a sportolás és az aktív életvitelt biztosító életviteli tanácsok, edzéstervek, know how kidolgozás és folyamatos fejlesztése. E tevékenységi körben pedig kötelezettségének tartja, hogy a tevékenysége kapcsán a vásárlói, érdeklődői személyes adatait kiemelten és biztonságosan kezelje, azokat kizárólag az érintettek által engedélyezett, hozzájárult körben kezelje és biztosítsa azt, hogy azokhoz a jogszabályban erre a célra kifejezetten felhatalmazott szerveken és hatóságokon túl más illetéktelen személy vagy szerv hozzá ne férhessen, jogosulatlanul ne használja.

A Finn Wellness Kft. internetes oldalain a jogszabályi keretek között a megfelelő formai és tartalmi kellékek betartását követő regisztrációt követően az Ön adatait tevékenységének keretei között piackutatás, direkt marketing, vagy reklám küldés céljából felhasználhatja.

1. Bevezető rendelkezések

A jelen szabályzat rögzíti mindazon a Finn Wellness Kft. által elfogadott és alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és tételes szabályokat, amelyeket a Finn Wellness Kft. tevékenysége során alkalmaz és rögzíti továbbá az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát.

Az Finn Wellness Kft. tájékoztatja vásárlóit, érdeklődőit, hogy kifejezett írásos hozzájárulásokat követően honlapjának működtetése során a honlapra látogatók, a regisztrálók és a vásárlók személyes adatait kezeli.

Az Finn Wellness Kft. kinyilvánítja és egyben kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy összhangban a vonatkozó törvényi előírásokkal, jogszabályi követelményekkel az általa nyújtott szolgáltatások teljes spektrumában és annak minden területén, mindenfajta megkülönböztetés nélkül egységesen biztosítja mindazon személyek (vásárlók, érdeklődők) személyiségi jogait, személyes adatainak védelmét, biztosítva ezáltal az adott személy magánéletének érintetlenségéhez és sérthetetlenségéhez fűződő jogát. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek vonatkozó adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. Általános rendelkezések

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul a Finn Wellness Kft.-nek, mint Adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Nyilatkozat tételes szabályai szerinti adatkezeléséhez.

A Finn Wellness Kft., mint Adatkezelő gazdasági paraméterei:

Cégnév: FINN WELLNESS Kft.
Székhely, levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/a
Cégjegyzékszám: 01-09-186565
Telefonos elérhetőség: +36 1 250 4177
E-mail cím: info@finnwellness.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-109376/2016.

3. A regisztráció folyamata

Az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvételt követően az érintett személy (vásárló, érdeklődő) a regisztrációs folyamatban önkéntesen az alábbi személyes adatokat és kapcsolódó nyilatkozatokat bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, egyben a regisztrációval előzetesen hozzájárul adatainak az Adatkezelő által történő kezeléséhez. 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

·         A Felhasználó természetes személyi azonosító adatai: (vezetéknév, utónév)

·         A Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mailcím:

·         A Felhasználó telefonszáma:

·         Felhasználó neve (bejelentkezési név):

·         Számlázási cím: (számlázási név, település neve, utcanév, házszám, irányítószám)

·         Szállítási cím: (szállítási név, település neve, utcanév, házszám, irányítószám)

·         Felhasználó lakcíme, postacíme:

·         Felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes információk:

(úgymint - foglalkozás, beosztás, életkor, egészségi állapotára, sportolásra vonatkozó bármilyen egyéb adat, érdeklődési kör) és egyéb adat.

A honlapon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatait is kérheti (pl. promóciókhoz, nyereményjátékhoz vagy személyre szabott edzéstervekhez, életviteli tanácsadáshoz a Felhasználó címét vagy egyéb személyes adatait). A Felhasználó egyéb különleges adatainak megadása – pl. meghatározott korosztállyal közölni kívánt ajánlat esetén - azonban ezen esetekben is a Felhasználó részéről szigorúan önkéntesen és előzetesen történhet, az Adatkezelő a vonatkozó adatokat csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan, kizárólag az ahhoz szükséges ideig használja fel. Az ily módon megszerzett adatkezelésekre is a jelen Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezései az irányadóak.

4. A felhasználó személyek köre

A Felhasználó az Adatkezelő honlapján egy alkalommal és egyféle módon regisztrálhat. A regisztráció során a Felhasználó által önkéntesen megadott adatai alapján az Adatkezelő által regisztrált Felhasználó ingyenesen igénybe veheti a honlapon nyújtott és a honlap használatát szabályozó felhasználási feltételek szerinti szolgáltatásokat. A Felhasználó regisztrációjával a jelen Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a honlapot információszerzés céljából keresi fel, belép a honlapra és tevékenységével a honlapot használja. Ebben az esetben Felhasználó alatt a honlapra érdeklődési vagy bármely egyéb céllal látogató érdeklődőt is érteni kell.

A 16. életévét be nem töltő Felhasználó, illetve egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személy sikeres regisztrációjához a Felhasználó személyes hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatán felül érvényességi kellék a szülő vagy a törvényes képviselő beleegyezése vagy jóváhagyása. Erre figyelemmel az ilyen Felhasználó sikeres regisztrációjának érvényességi feltétele a törvényes képviselő belegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a honlap használatához. A fentiekre tekintettel a 16. életévét be nem töltött személy vagy az egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személy regisztrációját az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve a honlap használatához előzetesen szerezte be a törvényes képviselő beleegyezését, illetve hozzájárulását, amely teljes felelősségvállalást jelent a Felhasználó vonatkozó tevékenységéért.

Cselekvőképtelen személy a honlapon érvényesen nem regisztrálhat, semminemű nyilatkozatot nem tehet, helyette és nevében törvényes képviselője járhat el: regisztrálhat, jognyilatkozatot tehet és vállalja a teljes felelősséget az Adatkezelő honlapjának Felhasználó általi használatáért.

5. Technikai adatok

Az Adatkezelő vonatkozó rendszerének működési folyamatában technikailag automatikusan rögzítésre kerülnek meghatározott adatok, nevezetesen a bejelentkező számítógépének mindazon adatai, amely a honlap használata során generálódik és a szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti. Ezen adatok a honlap használata során a Felhasználó minden külön jognyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózásra kerülnek. Az ily módon keletkezett adatok a Felhasználó egyéb adataival össze nem kapcsolhatóak, a jogszabályokban rögzített kötelező esetek kivételével. Az ilyen jellegű technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő szolgáltatója férhet hozzá.  

6. Cookie

Az Adatkezelő honlapjain történt látogatások alkalmával során az Adatkezelő egy vagy több cookiet – azaz egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küld a Felhasználó számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Ezen cookiek a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwards rendszerén keresztül történik. Ezen cookiek csak az Adatkezelő egyes aloldalainak látogatása esetén kerülnek elküldésre a Felhasználó számítógépére, az ilyen esetekben csak az adott aloldalak látogatásának ténye és ideje kerül tárolásra, semmilyen más információ nem kerül rögzítésre, tárolásra.

Az előzőekben létrejött cookiek felhasználása az alábbi eljárási rend szerint történik:

A külső szolgáltatók - adott esetben a Google -, ezen cookiek segítségével kerülnek tárolásra. Ha az érintett Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő honlapján, ez alapján az adott külső szolgáltatók – közöttük a Google is - hirdetéseket jelentethetnek meg partnereik internetes webhelyein. Az érintett Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalakon tilthatják le a Google cookie-jait. Az ily módon végrehajtott letiltást követően az érintett Felhasználók részére nem fognak megjelenni a személyre szabott ajánlatok az adott szolgáltatótól.

Az Adatkezelőnél alkalmazott cookiek típusai:

·         Átmeneti, mely a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődik,

·         Állandó, melyre a hatékonyabb Felhasználói alkalmazás érdekében kerül sor,

·         Jelszóval védett munkamenethez használt cookie

·         Bevásárlókocsihoz szükséges cookie

·         Biztonsági cookie

Az Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozatában tájékoztatást nyújt Felhasználói részére, hogy külső szervezetek segítik, auditálják az Adatkezelő honlapjainak látogatottsági, illetve egyéb webanalitikai adatainak független mérését, auditálását, mely objektív adatokat a mérések számszerűsített eredményét (Google Analitics) összesíti. A mérési adatok kezeléséről az érintett adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett Felhasználó részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analitics                                                            

Az Adatkezelő jelen Adtavédelmi Nyilatkozatában tájékoztatja az érintett Felhasználót, hogy amennyiben nem kívánja, hogy az előzőekben ismertetett célból a Google Analitics a jogszabályi keretek közötti módszerrel mérje a fentiekben részletesen leírt adatokat, úgy ebben az esetben lehetősége van arra, hogy a böngészőjébe telepítheti az ezen tevékenységet blokkoló kiegészítőt.

7. Az online rendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az érintett Felhasználó beleegyezését követően az Info tv-ben meghatározott módon az Adatkezelő értékesítési helyein, illetve helyszíni kiszállítás esetén az átvétel helyszínén történő áruátvétel során az adott terméket átvevő személy személyi azonosító okmányának számát a számlán rögzítse. Az Info tv. vonatkozó rendelkezései szerint az érintett személy hozzájárulása írásban, szóban vagy ráutaló magatartással a vonatkozó személyi okmány bemutatásával is megadható. Ezen adatkezelés kizárólagos célja az érintett vásárló tulajdonjogának biztosítása és az ahhoz fűződő érdek megóvása. Ebben az esetben történő adatkezelés során a vásárló bármikor indokolás nélkül az Info tv. rendelkezései szerint kérheti az Adatkezelőtől a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

8. Hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.finnwellness.hu oldalon a Felhasználónak joga van arra, hogy személyre szabott hírlevél rendszeres küldésére feliratkozzék. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatás keretében az alábbiakban tételesen meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az Adatkezelő részére:

·         Név:

·         E-mail cím:

·         Telefonszám:

·         Lakcím, értesítési cím:

·         A honlap használattal kapcsolatos viselkedési szokások:

·         A hírlevél olvasásával kapcsolatos viselkedési szokások:

·         Életviteli szokások:

·         Sportolási szokások:

·         Mozgáskultúrával kapcsolatos szokások:

·         Egészségmegőrzésével kapcsolatos szokások:

Az Adatkezelő mindenkor kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak és kizárólag az alábbiakban tételesen meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

Az e-mailcímek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, ezen okból kerülnek az e-mailek kiküldésére.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, vagy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus úton e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítéseket az Adatkezelő nem használja reklámozási célokra.

Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak és kizárólag az érintett kifejezett előzetes hozzájárulásával a jogszabályban meghatározott módon és feltételek mellett esetekben küld. A hírlevél direkt marketing elemeket tartalmaz és reklámokat közöl. Az Adatkezelő a hírlevél alkalmazása során az érintett címzett által előzetesen megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében az Adatkezelő a hírleveleket mindaddig megküldi, mindaddig kezeli az érintettel a hírlevél feliratkozás során megadott adatait, ameddig az érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri törlését a hírlevélre feliratkozottak listájából e-mailben vagy postai úton. A leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveivel, ajánlataival nem keresi meg tovább az érintett. Az érintett bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és vonatkozó hozzájárulását visszavonhatja. Az Adatkezelő regisztrált Felhasználói személyes oldalukra belépve bármikor, ingyenesen, azonnal, indokolás nélkül leiratkozhatnak a hírlevélről.

Személyre szabott hírlevél

Az Adatkezelő a regisztrált Felhasználói személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy részükre személyre szabott ajánlatokat (edzéstervet, életviteli tanácsokat) küldjön hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében az Adatkezelő jogosult a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait, szolgáltatásinak igénybevételét vizsgálja, ezen vizsgálata és eredménye, értékelése alapján személyre (egyedi) szabott hírlevelet is jogosult küldeni Felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről történő leiratkozás szabályaira a hírlevélről történő leiratkozás szabályai az irányadók. Amennyiben az érintett Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, úgy ezen döntését követően az Adatkezelő személyre szabott hírlevelet sem fog automatikusan küldeni.

9. Egyéb célú adatkezelés


A telefonos beszélgetések rögzítése

Az Adatkezelő telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn (Call Center), melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetés teljes terjedelmében rögzítésre kerül, melynek kizárólagos célja, hogy egy esetleges jogvitában az Adatkezelő hitelt érdemlően tudja rekonstruálni a megtörtént eseményeket.

Az érintett Felhasználó a hívás kezdeményezésével az Info tv. vonatkozó rendelkezései alapján önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy bármilyen jellegű ügyben (információkérés, panasztétel stb.) az Adatkezelőhöz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül és a jelen szabályzatban rögzített teljes körű tájékoztatás tudomásulvételét követően az Adatkezelő az ügyfélszolgálatával történt beszélgetést rögzítse.

Az Adatkezelő a hívást kezdeményező felet a beszélgetés megkezdését megelőzően kifejezetten tájékoztatja, arról a tényről, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül. Az ily módon történt előzetes tájékoztatást követően az érintett félnek egyoldalú joga van arra, hogy a telefonbeszélgetést megszakítsa vagy e-mailben, illetve postai úton keresse meg az Adatkezelőt kérésével.

Az Adatkezelő a tárgyi telefonbeszélgetést 1-6 hónapig tárolja. Azon esetekben, ha a panasz rövid úton a vonatkozó telefonbeszélgetés útján nem orvosolható, vagy az érintett fél bármely oknál fogva panaszával kapcsolatosan durva, obszcén a munkatársakat vagy egyéb köztiszteletben álló személyeket sértő kifejezéseket használ, vagy más módon elragadtatja magát, dehonesztáló kifejezéseket tesz a Call Center azonnal megszünteti a telefonbeszélgetést.

10. Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre a www.finnwellness.hu oldalon található internetes tartalmakra a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat kifejezetten tartalmazza az érintett Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során azzal összefüggésben személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló Info tv. (2011. évi CXII. tv.) 5. § (1) bek. a. pontja szerinti az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv vonatkozó szabályai alapján kerül sor.

A Felhasználó hozzájárulását az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a kifejezett regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával biztosítja.

Az adatkezelés célja a honlapon nyújtott, elérhető szolgáltatások, információk biztosítása. Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat kifejezetten célhoz kötötten (Okosmozgás), vagy a megrendelés teljesítése, házhozszállítás, beszerelés, összeállítás, számlázás, kapcsolattartás, illetve ha az érintett Felhasználó feliratkozott a hírlevélre, akkor hírlevél küldés, továbbá az esetlegesen létrejövő szerződések feltételeinek későbbi egyértelműsítése, bizonyítása érdekében használja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kizárólagos célja a statisztikakészítés, az információs rendszer technikai fejlesztése és az érintett Felhasználó jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen pontokban rögzített célokra használja, illetve használhatja fel.  Személyes adatok harmadik személy részére történő kiszolgáltatására – kivéve, ha a kiadásról, hozzáférésről jogszabály másként nem rendelkezik - csak és kizárólag az érintett Felhasználó előzetes írásba foglalt beleegyezését, hozzájárulását követően kerülhet sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó részéről megadott adatok valóságtartalmát semmilyen módon nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért, helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felelős. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásával, egyben teljes körű felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatásokat. Ezen felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség csak és kizárólag azt a Felhasználót terheli - teljes mértékben –, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

11. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak a Felhasználó kifejezett ezirányú kérésére történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a megadott adat Felhasználó általi kérelmének megfelelően történő törléséig, de maximum 5 (azaz öt) évig tart. A regisztrációval érintett Felhasználó egyirányú kifejezett kérésére, illetve az Adatkezelő általi törlésére bármikor az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben rögzített esetekben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás időpontjának kivételével, melyet a rendszer automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 (azaz hat) hónapig tárolja.

A jelen szabályozás nem érinti a különböző jogszabályokban kötelező erővel meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a jelen szabályzatban foglalt módon teljesített leiratkozás időpontjáig tart.

12. A személyes adatokat megismerhető személyek köre, adattovábbítás, feldolgozás

A vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő, illetve a vonatkozó írásba foglalt titoktartási nyilatkozat alapján az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban ők kívülálló harmadik személyek részére semmiféle információt, személyes adatot nem szolgáltathatnak ki.

Az Adatkezelő működését biztosító Információs rendszer, a működés, a megrendelések teljesítése, a szállítás, a garanciális kérdések, az elszámolás, a számlázás területén az ilyen célokra szakosodott szolgáltatót vehet igénybe.

Az előbbiekben megjelölt célok, feladatok teljesítése során igénybevett adatszolgáltató megnevezése:

            Microstore.hu Kft.

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@microstore.hu
Az adatfeldolgozó milyen adatokat kap meg:

·         finnwellness.hu látogatottsági adatok Google Analytics alapján

·         Feliratkozó neve és e-mail címe

Az adatfeldolgozót mennyi időre veszi igénybe: határozatlan időre

Az Adatkezelő az elektronikus számla kibocsátásának érdekében a Felhasználó által továbbított adatokat megküldi az előbbiekben megnevezett adatszolgáltató részére.

Az adattovábbítás célja:

Az érintett személy részére elektronikus díjbekérő számla kiállítása, melyet az Adatkezelő erre jogosult munkatársa/alkalmazottja elektronikus úton az érintett Felhasználó által megadott email címre küld.

Az Adatkezelő az érintett Felhasználók, partnereik, érdeklődők által jogszerűen megszerzett adatokat a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával transzparens módon nyomon követhetően kezeli. Kívülálló harmadik személyek részére személyes adatokat csak és kizárólag az érintettek vonatkozó előzetes hozzájárulását követően, vagy ha erre jogszabály kötelezi, hatósági megkeresésre ad ki.

13. Az érintett felhasználók jogai - Jogérvényesítési lehetőségeik - Jogorvoslatok köre

Az érintett Felhasználó bármikor jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról és azokat bármikor módosíthatja az ÁSZF-ben meghatározott keretek között.

Az Adatkezelő az érintett személy kifejezett ezirányú kérésére, részére tájékoztatatást ad a rá vonatkozó és általa kezelt adatokról az általa vagy rendelkezése során megbízott adatszolgáltató által feldolgozott adatokról, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatszolgáltató nevéről, elérhetőségéről (címéről) az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. Az Adatkezelő a Felhasználó vonatkozó kérelmének benyújtását követően legkésőbb 25 (azaz huszonöt) napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett Felhasználók tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely teljeskörűen tartalmazza az érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárításra tett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett Felhasználó jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Cégnév: FINN WELLNESS Kft.
Székhely, levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/a
Telefonos elérhetőség: +36 1 250 4177
E-mail cím: marketing@finnwellness.hu

Az érintett Felhasználó bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a marketing@finnwellness.hu elérhetőségen fordulhat az Adatkezelőhöz.

Az érintett Felhasználó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését. Egyes adatait az érintett a honlapon személyesen maga is jogosult helyesbíteni, egyéb esetekben az Adatkezelő, a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 3 (azaz három) napon belül törli az adatokat és így ebben az esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabályi rendelkezések alapján kötelezően elrendelt adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.

Az érintett kifejezett ezirányú kérelmével kérheti személyes adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kifejezetten kéri, vagy ha a rendelkezésre álló adatok alapján kellő okkal feltehető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, amíg az adatkezelési cél fennáll, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazon személyeket, szerveket értesíteni kell, akiknek korábban az adat adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett személy helyesbítésre, zárolásra, törlésre vonatkozó kérelmét nem teljesíti, a vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 25 (azaz huszonöt) napon belül írásban közli az érintettel a helyesbítés, zárolás, törlésre irányuló kérelmének elutasítását alátámasztó indokait, ténybeli és jogi alapjait, indokait.

Az érintett írásban tiltakozást tehet személyes adatainak kezelésével összefüggő bármely kérdésben. Ebben az esetben az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtástól, kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 (azaz tizenöt) napon belül megvizsgálja, és a benyújtott tiltakozásról érdemben dönt, mely döntéséről az érintett írásban tájékoztatja.

Az érintett az Info tv. és a 2013. évi V. tv. (a Polgári Törvénykönyv; a továbbiakban: Ptk.) alapján

·         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu. fordulhat vagy

·         Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az érintett személy a szolgáltatás igénybevételéhez szüksége regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használat során bárminemű kárt okozott, az Adatkezelő egyoldalúan jogosult az érintettel szemben kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

14. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, amely nem kapcsolható össze az érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, vagy szolgáltatások során igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintetett tájékoztatni köteles és ehhez az érintett előzetes kifejezett hozzájárulását köteles beszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy maximálisan gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi mindazokat a szükséges technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok kellően védettek legyenek illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat jogszerűen továbbítja, átadja, ugyancsak felhívja ezen kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor egyoldalúan módosítsa. Előzetesen értesíti a felhasználókat, akiknek a módosítást kifejezetten el kell fogadnia írásban, ennek hiányában nem marad Felhasználó.

15. A jelen adatkezelési nyilatkozat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogát, hogy a jelen adatkezelési szabályzat bármely rendelkezését a Felhasználó érintettek előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan, indokolás nélkül bármikor módosítsa. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított Adatkezelési Nyilatkozatot honlapján legkésőbb a módosított Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépése előtt 8 (azaz nyolc) nappal közzéteszi. Az Adatkezelő választása szerint a módosított Adatkezelési Nyilatkozatot honlapján regisztrált Felhasználói részére, a honlapon elérhető Felhasználói fiókon, vagy mind regisztrált, illetve nem regisztrált Felhasználók részére a regisztrációnál megismert eljárási rend vagy a honlap használata során biztosított lehetőségek útján is küldhet közvetlenül értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépése előtti 8 (azaz nyolc) napon belül.  A Felhasználó kijelenti és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik a honlap használatához szükséges internet-hozzáféréssel és a honlapot és/vagy a felhasználói fiókját rendszeresen ellenőrzi. A Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználói fiókon vagy az általa a regisztrációs eljárás folyamatában vagy a honlap használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz a jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

 

B u d a p e s t, 2018. május 10.

 

                                                                                              Risto Junttila

                                                                                              Cégtulajdonos

                                                                                              FinnWellness Kft.