Telefon: + 36 1 250 41 77 | E-mail: info@finnwellness.hu |
Facebook ikon Twitter ikon Youtube ikon Pinterest ikon Instagram ikon

Szállítási feltételek

Az alábbiakban részletezett Általános Szállítási és Fizetési Feltételek a Finn Wellness Kft.  – továbbiakban Szállító – valamennyi ajánlatára, eladására és szállítására vonatkoznak, hacsak a Szállító írásban határozottan bele nem egyezett a feltételektől való eltérésbe.

A Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el a Szállító Általános Szállítási Feltételeitől. Ezen túlmenően a Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor vehető figyelembe, ha a Szállító e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli vagy telefon útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások a Szállítóra nem kötelezőek, ha csak e megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. A jelen általános szállítási feltételek a Szállító és a Megrendelő valamennyi szerződésének elválaszthatatlan részét képezik, abban az esetben is, ha erre a szerződő felek kifejezetten nem hivatkoznak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy adataikban történt változást 8 napon belül közlik a másik féllel.

1. Ajánlat és rendelés visszaigazolás

A Megrendelő rendelései csak azok írásban történő visszaigazolását követően kötelezik a Szállítót. A Megrendelő a megküldött rendelés visszaigazolás helyességét annak kézhezvétele után azonnal ellenőrizni köteles. A Megrendelő a Szállító rendelés-visszaigazolásával kapcsolatos esetleges észrevételeit azonnal köteles írásban megtenni. Az Általános Szállítási Szerződésben foglaltak közvetlen vásárlás esetén is kötelező érvényűek. A katalógusokban, prospektusokban, honlapon közölt adatok, így az árut bemutató fényképek is, csupán tájékoztató jellegűek és kötelezettség alapjául nem szolgálnak, kivéve ha azokat a Szállító kifejezetten megerősítette. Teljesítés csekély mértékű módosítása. A szállító teljesítési és szállítási kötelezettségének csekély mértékű, vagy egyéb megrendelői számára ésszerű változtatása, előzetesen is elfogadottnak tekintendő. Ez különösen érvényes a gyártási anyagok külső eltéréseire (Pl. méretek, színek, fa és furnér megjelenése, erezet és szerkezet stb.) A Megrendelő által összeállított konszignációk megfelelőségéért, a méretek és típusok helyes meghatározásáért a Szállító felelősséget nem vállal.

 2. Szállítási határidő

A Szállító mindent elkövet a megállapodott szállítási határidő betartásáért, a határidő azonban technikai okokból nem kötelező érvényű. Ameddig a Megrendelő a Szállítóval kötött szerződés alapján fizetési késedelemben van a Szállító szállítási kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére sem kezdődik meg.

3. Teljesítés

Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy megbízottja illetve képviselője a Szállító telephelyéről elszállítja az árut a teljesítés helye a Szállító telephelye. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Szállító telephelyéről az árut a Megrendelő saját költségén köteles elfuvarozni vagy elfuvaroztatni. A teljesítés ideje az az időpont, amikor az árut fuvarozás céljából a fuvarozónak vagy közvetlenül a Megrendelőnek a Szállító kiszolgáltatja. Amennyiben a korábban megállapodott határidőhöz képest a Megrendelő késlekedik az áru átvételével, úgy a Szállító az árut felelős őrzésbe veszi és annak ellenértékét jogosult a Megrendelőnek leszámlázni. A Megrendelő köteles a vételárat a számlán feltüntetett fizetési határidőig hiánytalanul megfizetni. A Szállítót megilletik a felmerült raktározási költségek is. A kárveszély a felelős őrzés ideje alatt is a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő, illetve megbízottja vagy képviselője általi fuvarozás esetén a szállítás közben keletkezett semminemű kárért a Szállító nem felelős. A kárveszély abban az időpontban száll át a Megrendelőre, amikor az árut az üzemben, raktárban a szállítással megbízott személynek kiadják. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító házhoz szállításban állapodnak meg, ebben az esetben a kárveszély a szállítási címre való megérkezéstől száll át a Megrendelőre. Amennyiben a szállítással megrendelt termékek visszaigazolt határidőben történő átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, a Finn Wellness Kft. jogosult a szállítási költség leszámlázására.

4. Árak és fizetési feltételek

Az árak számlába állítása a szállítás napján érvényes árlista alapján történik. A fizetést a Szállító számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Megrendelőt terheli. A Megrendelő több mint 8 napos fizetési késedelme esetén a Szállító és a Megrendelő közötti esetleges skontó vagy bónusz megállapodás valamennyi szállítás vonatkozásában érvényét veszti. A fizetési feltételek be nem tartása esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. A Megrendelő köteles a Szállító valamennyi jogos követelésének érvényesítésével kapcsolatos költségeket – beleértve az inkasszó szolgáltatást is – viselni. A számlázás alapja az áru kiszolgáltatáskor a Megrendelő vagy megbízottja által aláírt átvételi elismervény. Abban az esetben, ha a Megrendelő az áru átvételét akár a Szállító, akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét leszámlázza és jogosult a vételár maradéktalan követelésére. A fizetési határidő lejártát követően a Szállító jogosult a számla ki nem egyenlítéséből eredő követelését nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni.

5. Tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót illeti. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a szerződéstől való elállás hiányában is a tulajdonát képező áru kiszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a fizetési határidő lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut továbbértékesítette vagy feldolgozta, úgy e továbbértékesítésből vagy feldolgozásból származó követelését köteles a fizetési határidő eltelte után a Szállítóra engedményezni. Az engedményezés a Szállító elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Megrendelő az engedélyezésről köteles a kötelezettet írásban értesíteni. Az engedményezés nem mentesíti a Megrendelőt a Szállító olyan kárainak megtérítése alól, amely károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek és az engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják.

6. Áruátvétel

Amennyiben a teljesítési hely a Szállító telephelye, úgy az áru mennyiségi átvétele a Szállító telephelyén történik. Mennyiségi reklamáció bejelentésére csak az áru átvételekor a Szállító jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján van lehetőség. Ha a teljesítési hely a Megrendelő telephelye (házhozszállítás), a Megrendelő az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt. Mennyiségi reklamáció esetén ekkor jegyzőkönyvet kell felvenni a Szállító jelenlétében. A minőségi átvétel minden esetben a Megrendelő telephelyén történik. A minőségi reklamációt ellenkező megállapodás hiányában semleges minőségű vizsgáló szerv jegyzőkönyvével kell alátámasztani. A minőségi átvételt az árunak a Megrendelő telephelyére történő megérkezését követően azonnal meg kell kezdeni és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. Akár mennyiség, akár pedig a minőség tekintetében van a Megrendelőnek kifogása, úgy azt a vonatkozó bizonyítékok egyidejű csatolásával haladéktalanul írásban közli a Szállítóval. Amennyiben a szerződést a Szállító nem az előírásoknak megfelelően teljesíti jogosult választása szerint az árut kicserélni vagy pedig arányos árengedményt adni. A Szállító jogosult a reklamáció jogosságát a helyszínen ellenőrizni. A reklamációt ajánlott levéllel kell bejelenteni. A reklamáció bejelentésének időpontjául az ajánlott levél postai bélyegzője tekintendő.

7. Vis major

Természeti katasztrófák, háború, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk és minden olyan a Szállító részéről elháríthatatlan esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják a Szállítót arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis major ok miatt merül fel, úgy a Szállítót semminemű felelősség nem terheli. A jelen általános szállítási és fizetési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadóak.

 

Budapest, 2015. július 15.