Telefon: + 36 1 250 41 77 | E-mail: info@finnwellness.hu |
Facebook ikon Twitter ikon Youtube ikon Pinterest ikon Instagram ikon

A FINN WELLNESS JUBILEUMI NYEREMÉNYJÁTÉK Részvételi és Játékszabályzata

2016-12-05

A FINNWELLNESS Kft. JUBILEUMI JÁTÉKÁNAK Részvételi és Játékszabályzata 

(továbbiakban: Játékszabályzat)

1. Játék neve, szervezői

Jelen Játékszabályzat kizárólag a FINN WELLNESS Kft. (továbbiakban Szervező) által meghirdetett „JUBILEUMI JÁTÉK” elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) az alábbi részletes feltételekkel:

2. A játékban résztvevő személyek

A Játékban csak azon természetes személy vehet részt, aki a „Részvételi feltételek”-ben rögzítetteknek maradéktalanul megfelel (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosa, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Játék leírása, menete

A Játékos a Szervező által a részére eljuttatott felhívásban feltett következő kérdésre adhat választ: „Mekkora az ajánlott hőmérséklet (-tól, -ig) egy finn szaunában?

a. 30 – 50 fok                            b.) 75 – 90 fok

Amennyiben a Játékos a feltett kérdésre helyes választ ad, a helyes válasszal részt vehet a 2017. évi januári sorsoláson. Ehhez a helyes választ el kell küldenie a nyeremenyjatek@finnwellness.hu e-mailcímre 2016. december 20.-áig. Az e-mail tárgysorába be kell írni a Szervező rendszerében tárolt azon ügyfél-azonosítókódot, melyet a Szervező a Játékban való részvételre történő írásos felhívásában megküldött a Játékos részére.

A Játékosnak a vonatkozó e-mailben meg kell adnia azt a postai címet, ahol részére a nyereményt a Szervező át tudja adni.

A Játék résztvevője:

A Játék részvevője az a Játékos lehet, aki a megadott feltételeknek megfelel (lásd: Részvételi feltételek).

Részvételi feltételek:

A Játékban csak és kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki a Szervezőtől már vásárolt Finnrelax egyedi finn szaunát és annak már legalább 10 éve tulajdonosa, továbbá részére a Szervező a Játékban való részvételre postai úton ezirányú tájékoztató felhívást küldött 2016. december 8.-áig.  

4. A játék időtartama

A nyereményjáték időtartama: 2016. december 08-től 2016. december 20-ig tart. Az e-mailek beérkezési határideje: 2016. december 20. 23.59 perc.  

5. Nyertesek, nyeremények

Nyertesek:

A Nyertesek azok a Játékosok, akik a Játék ideje alatt helyes választ adtak a Szervező által feltett kérdésre és a Játék végén a sorsoláson nyernek.

Nyeremények:

       I. Finnrelax Still Neo – 500.000,- Ft értékű komplett felújítási és karbantartási csomag

       II. Általános karbantartás és szaunakő csere – 50.000,- Ft értékben

       III. 20.000,- Ft értékű dézsa, felöntőkanál, homokóra szett (a három együtt egy szettben)

A sorsolás időpontja: 2017. január második hete

A sorsolás helyszíne: FINNWELLNESS Kft. - Bemutatóterem 1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/a. 

A sorsolás módja:

A helyes választ beküldők nevét a Szervező zárt urnába helyezi, melyből a Nyertesek személye kézi sorsolás útján 3 tagú bizottság és ügyvéd jelenlétében kerül kihúzásra.

A Nyerteseket a Szervező e-mailben és postai úton is tájékoztatja, továbbá a www.finnwellness.hu honlapon nyilvánosságra hozza a Nyertesek nevét és lakcímét – városnév feltüntetésével -, melyhez a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

Személyes átadás esetén a nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. A nyeremény átadásának helyére történő utazás, továbbá a nyeremény esetleges elszállításának költségei a Játékost terhelik.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele legkésőbb az értesítést követő 90 napig a nyertesnek felróható okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt e körben semmilyen felelősség nem terheli. A nyereményeket terhelő adókat Szervező viseli. A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak.

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére elküldött értesítés neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Szervező kizárja felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény kézbesítése során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan.

Amennyiben esetlegesen olyan technikai hiba lép fel, amely miatt a Játék tartósan akadályoztatva van a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játék időtartamát meghosszabbítsa és a Játékszabályzatot e tekintetben módosítsa.

7. Adatkezelés és adatvédelem

A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása, valamint kifejezett ez irányú hozzájárulás esetén marketing célú megkeresések céljából kezeli és dolgozza fel, amelyhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel nélkül előzetesen és kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

8. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat bármely pontjának vagy egészének megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok megkövetelik. A Játékszabályzat esetleges módosítása a www.finnwellness.hu oldalon lesz megtekinthető.

Budapest, 2016. december 06.